PARTNERSHIP CON STUDIO LEGALE POLONIA

Partnership con Studio Legale Polonia

Lo Studio Legale Kruczek con sedi a Poznań e Varsavia offre consulenza ed assistenza legale ai cittadini italiani ed alle imprese italiane sul territorio della Repubblica di Polonia. Grazie alla collaborazione con stimati giuristi italiani è pronto a supportare la propria clientela anche in Italia (Roma).

Questioni di famiglia e di cura


Se i tuoi affari di famiglia richiedono un intervento legale, puoi contare sul nostro aiuto. Ci impegniamo a rappresentare le parti nelle saparazioni e nei divorzi, nella divisione e gestione dei beni coniugali e nel mantenimento del coniuge e dei figli. Avendo come obiettivo primario il benessere dei minori, agiamo davanti ai tribunali che determinano l’estensione della potestà genitoriale, il luogo di residenza dei bambini e il modo di interagire con loro. Per chi ha perso contatto con il bambino a seguito di un atto illecito da parte dell’altro coniuge offriamo rappresentanza nel procedimento per sottrazione di minori ai sensi della Convenzione dell’AIA.

Controversie nel diritto civile


Supportiamo i nostri clienti nella conduzione delle controversie civili nei casi che riguardano i diritti di proprietà, obblighi e diritti di eredità. Lo studio offre inoltre assistenza e consulenza riguardante ottenimento del risarcimento danni per qualsiasi fatto illecito (lesioni e risarcimento danni nei confronti di medici e da malasanità, risarcimento danni da incidenti e
infortuni stradali, danni alla proprietà) sia nella trattativa stragiudiziale che nella eventuale successiva fase contenziosa.

Diritto penale


Forniamo assistenza legale nei casi di reati ed infrazioni, anche di natura fiscale e tributaria. Ci impegniamo ad agire come difensori nei casi di qualsiasi peso specifico. Offriamo la nostra competenza nella redazione degli atti, quali: denunce, querele ed atti di costituzione di parte civile. Per garantire segretezza e riservatezza ogni accusato può aspettare che i nostri servizi siano effettuati nella lingua italiana senza partecipazione dell’interprete.

Investire in Polonia e all’estero


Con l’esperienza maturata all’estero, il nostro studio pilota il corso dei processi di investimento con la partecipazione degli stranieri in Polonia e dei cittadini e delle Società polacche all’estero. Nell’intraprendere lavoro per conto dei nostri committenti, collaboriamo con rinomati studi legali in Italia. Lo studio offre anche un servizio di formazione ed aggiornamento giuridico in favore delle imprese.


Per ulteriori informazioni, visita il sito Web dello studio legale all’indirizzo: https://www.studiolegalepolonia.it/

Współpraca z Kancelarią Adwokacką w Polsce


Kancelaria Adwokacka Kruczek z siedzibą w Poznaniu i w Warszawie oferuje poradnictwo i pomoc prawną dla obywateli włoskich, a także włoskich przedsiębiorstw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki współpracy z cenionymi włoskimi prawnikami Kancelaria pozostaje do dyspozycji swoich klientów również na terytorium Włoch.

Sprawy rodzinne i opiekuńcze


Jeśli Twoje sprawy rodzinne wymagają interwencji prawnej, możesz liczyć na naszą pomoc. Podejmujemy się reprezentowania stron w sprawach rozwodowych, majątkowo-małżeńskich i alimentacyjnych. Mając na względzie dobro małoletnich, występujemy przed sądami, które ustalają zakres władzy rodzicielskiej, miejsce przebywania dzieci i sposób kontaktowania się z nimi. Rodzicom, którzy utracili kontakt z dzieckiem wskutek czynu popełnionego przez drugiego rodzica oferujemy reprezentację w postępowaniu o uprowadzeniu dziecka na podstawie Konwencji Haskiej.

Sprawy cywilne


Wspieramy naszych klientów w sporach cywilnych w sprawach dotyczących własności i innych praw rzeczowych, prawa zobowiązań i prawa spadkowego. Kancelaria oferuje nadto pomoc prawną w sprawach o odszkodowanie z tytułu czynów niedozwolonych (szkoda medyczna, wypadki drogowe, zniszczenie mienia) zarówno w postępowaniu przedsądowym jak i przed sądami wszystkich instancji.

Prawo karne


Świadczymy pomoc prawną w sprawach o przestępstwa i wykroczenia, w tym o charakterze prawnoskarbowym. Podejmujemy się obrony naszych klientów w postępowaniach z oskarżeń publicznych i prywatnych. Pozostajemy gotowi do sporządzania projektów zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, pism procesowych oraz zgłaszania roszczeń cywilnych w ramach toczących się postępowań. Dla zapewnienia zachowania tajemnicy zawodowej kontaktujemy się z klientami w języku włoskim bez konieczności udziału tłumaczy.

Inwestowanie w Polsce i za granicą


Dzięki doświadczeniu zdobytemu za granicą, nasz zespół pilotuje przebieg procesów inwestycyjnych z udziałem obcokrajowców w Polsce oraz Polaków za granicą. Podejmując się pracy na rzecz naszych mocodawców, współpracujemy z renomowanymi kancelariami prawniczymi we Włoszech. Kancelaria oferuje ponadto usługę bieżącego zapoznawania
klientów ze zmianami w prawie.


PW celu uzyskania dalszych informacji odwiedź stronę: https://www.studiolegalepolonia.it/

RICHIEDI CONSULENZA GRATUITA

In considerazione dell’alto numero di richieste di consulenze ricevute, lo Studio Legale non assume alcun obbligo a rispondere ed i pareri forniti fanno riferimento a fattispecie astratte. Lo Studio Legale non si assume alcuna responsabilità sull'uso improprio dei pareri. Per fornire una consulenza o ricevere un mandato difensivo, è necessario che l’Assistito non sia difeso da altro Avvocato, conformemente al Codice Deontologico Forense in vigore.

Autorizzo il trattamento dei dati personali e dichiaro di aver ricevuto adeguata Informativa sulla Privacy.